Waar staan we voor?

Onze opdracht


Op de Prinses Margriet willen we dat uw kind veel leert en elke dag met plezier naar school gaat.We willen alle kinderen zoveel mogelijk kennis, ervaringen en vaardigheden meegeven en ontwikkelingskansen bieden. Daarmee kunnen ze zich een eigen plek in de maatschappij verwerven. Kennisoverdracht zien we als één van onze hoofdtaken, maar onderwijs is meer dan dat. Op de Prinses Margriet willen we ook dat kinderen vaardigheden leren. Het is bijvoorbeeld heel belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen werken en verantwoordelijkheden kunnen nemen en dragen. We leren kinderen hoe ze problemen op kunnen lossen zonder daarbij afhankelijk te zijn van anderen. De school is bovendien een oefenplaats om ervaringen op te doen in een veilige situatie en onder deskundige begeleiding

Veelzijdig

Prinses Margriet biedt de kinderen een veelzijdig vakkenpakket. De nadruk ligt bij ons op het reken-, taal- en leesonderwijs, omdat deze vakken de basis zijn voor kennis van de wereld en succes op school en in de samenleving. Daarnaast krijgen de kinderen lessen in sociaal-emotionele vorming, wereldoriëntatie, expressie en bewegingsonderwijs. Deze vakken stimuleren de verstandelijke ontwikkeling, maar ook de sociaal-emotionele, motorische en zintuiglijke ontwikkeling, de creativiteit en de oriëntatie op ruimte en tijd.

 

Passend onderwijs

Het is een gegeven dat je kansen in de samenleving toenemen naarmate je beter bent opgeleid. Daarom stellen we hoge eisen aan de kinderen. Deze eisen moeten leiden tot een optimaal prestatieniveau.We gaan er van uit dat elk kind andere mogelijkheden heeft. Door middel van passend onderwijs proberen we uit elke leerling te halen wat erin zit. Passend onderwijs betekent: onderwijs op maat

Christelijke identiteit

Onze school valt onder de Stichting PCBO Apeldoorn. De manier waarop het christelijke karakter vorm krijgt in het onderwijs is weergegeven in het mission statement van het PCBO:  

 Wij ervaren de verschillen tussen de kinderen als waardevol, omdat ze unieke schepselen van God zijn. Wij worden daarbij geïnspireerd door Gods woord. Om die reden schenken wij nadrukkelijk aandacht aan de kennis van de bijbel en aan de beleving van het geloof in Jezus Christus. Wij doen dat met respect voor alle verscheidenheid waarin dat mogelijk is.  

In het schoolleven werkt deze inspiratie door in de omgang met elkaar, het zijn van een voorbeeld en in verhalen en in vieringen. In het onderwijs staan daarom waarden centraal als verantwoordelijkheid, gerechtigheid, rentmeesterschap, zorg en aandacht voor jezelf en voor elkaar, geborgenheid, dienstbaarheid en ontplooiing in de school als gemeenschap 

 

We gaan er graag over in gesprek

Vraag een gesprek met de directeur aan om te ontdekken of onze school bij uw kind past.

Contact